Slide Background
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร
บริการงาน แปลเอกสาร และ จัดส่งล่ามภาษา แบบครบวงจร คุณภาพระดับมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
Slide Background
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร
บริการงาน แปลเอกสาร และ จัดส่งล่ามภาษา แบบครบวงจร คุณภาพระดับมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
Slide Background
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร
บริการงาน แปลเอกสาร และ จัดส่งล่ามภาษา แบบครบวงจร คุณภาพระดับมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
Slide Background
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร
บริการงาน แปลเอกสาร และ จัดส่งล่ามภาษา แบบครบวงจร คุณภาพระดับมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

ศูนย์แปลเอกสาร WeTranslation

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลภาษา มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

รับรองเอกสารกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย

รับรองเอกสารกงสุลเพื่อใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ

การรับรองเอกสารกงสุลเพื่อใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ

การรับรองกงสุลและสถานทูตประจำประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การรับรองเอกสารภาษาไทยเพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ และการรับรองเอกสารต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ถ้าต้องการรับรองเอกสารภาษาไทยเพื่อใช้ในต่างประเทศ ต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน หรือแปลภาษาอื่นตามแต่ที่ประเทศนั้นๆ จะกำหนด ส่วนการนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย เช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองจากต่างประเทศ เอกสารก็จะต้องมีการแปลเป็นไทยก่อนเช่นกัน เมื่อผ่านการแปลและรับรองจากศูนย์แปลแล้วจึงจะสามารถนำไปรับรองเอกสารกงสุล

ศูนย์รับแปลเอกสาร WeTranslation บริการรับแปลภาษาและรับรองเอกสารสถานทูต นอกจากบริการรับแปลเอกสารแล้ว แล้วยังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างเทศ เพื่อให้เอกสารมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ และสามารถนำเอาไปใช้ได้จริง

ทำไมถึงเลือก?

แปลเอกสาร และ รับรองเอกสาร กับเรา

 • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและรับรองเอกสารมากกว่า 10 ปี
 • สามารถเอกสารนำไปใช้งานได้จริง
 • รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคายุติธรรม
 • สามารถส่งเอกสารให้เราได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลก

การรับรองเอกสารกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย

การรับรองกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ และการรับรองเอกสารต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเภทก็จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ และผ่านขั้นตอนการรรับรองกงสุล และรับสถานทูตที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดนี้

1. การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ

เมื่อเราต้องนำเอกสารไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขออวีซ่า ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไปทำงานที่ต่างประเทศ เป็นต้น การใช้เอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อยืนยันตัวตนของเรา และใช้เป็นหลักฐานให้เราสามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องกฎหมายเมื่อไปยังต่างประเทศ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้นั้นต้องครบถ้วนตามที่ปลายทางกำหนด และต้องผ่านการรับรองเอกสารให้เรียบร้อยค่ะ
เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ ( ตราครุฑ)  ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ

สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม

เอกสารทางธุรกิจ

ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี

เอกสารทางกฎหมาย

คำพิพากษา, คำฟ้อง , คำตัดสินของศาล

คำถามที่พบบ่อย เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในต่างประเทศ

 1. เอกสารราชการ ภาษาไทย
 2. แปลเป็นภาษาอังกฤษ (รับรองโดยศูนย์)
 3. นำไปรับรองฉบับแปลที่กงสุลได้
 4. นำฉบับแปลรับรองกงสุลไปรับรองสถานฑูต

เอกสารรับรองศูนย์แปล  หรือ  เอกสารยื่นรับรองกงสุลแล้ว นำไปใช้ได้เลยไหม

*** การรับรองเอกสาร ลูกค้าจำเป็นต้องถามที่ปลายทางก่อนใช้บริการจริงทุกครั้ง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากยื่นรับรองต่อกงสุลไปเรียบร้อยแล้ว***

2. การรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

การรับรองเอกสารกงสุลเพื่อใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ในกรณีที่ต้องนำเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ อย่างเช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองจากต่างประเทศ ประกาศนียบัตรจากต่างประเทศ เป็นต้น มาใช้ดำเนินการต่างๆ ในประเทศไทย ก็ต้องผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งมีความแตกต่างจากการรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ ดังนี้

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย
ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตในไทยเท่านั้น เช่น

ทะเบียนสมรส ( Marriage Certificate)

ใบรับรองโสด (Marital Status Cerificate) สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ใบรับรองการศึกษา หนังสือมอบอำนาจ

สูติบัตร ( Birth Certificate)  และเอกสารราชการอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานทูต เพื่อใช้ในไทย

 1. เอกสารภาษาต่างประเทศผ่านการรับรองที่สถานฑูตประจำประเทศไทยก่อน
 2. แปลไทยและรับรองศูนย์แปล
 3. นำไปรับรองฉบับแปลที่กงสุลได้

เอกสารรับรองนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

 1. จดทะเบียนสมรสที่เขต ในประเทศไทยได้ หรือนำไปจดทะเบียนสมรสต่างประเทศได้
 2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), ทำงาน, เรียนต่อ, ท่องเที่ยว, พำนับชั่วคราว
 3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 4. ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

หมายเหตุ กรณีเอกสารภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารรับรองโนตารีจากต่างประเทศมาแล้วก็ตาม จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตประจำประเทศไทย ก่อนถึงจะแปลและรับรองกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศได้

 

ประเภทการรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯ มี 3 ประเภท คือ

1. การรับรองคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Seen at the Ministry of Foreign Affairs)

เอกสารที่จะนำมายื่นเพื่อขอให้รับรอง จะต้องเป็นเอกสารที่แปลจากต้นฉบับภาษาไทยที่ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย หากเป็นเอกสารที่ภาคเอกชนจัดทำขึ้น จะต้องได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อน การยื่นคำขอให้รับรองคำแปลดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเอกสาร

2. การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)

เอกสารที่นำมายื่นเพื่อขอให้รับรองสำเนาจะต้องเป็นเอกสารที่ทำสำเนาจากต้นฉบับที่ทางราชการไทยออกให้ ในกรณีที่ไม่สามารถนำต้นฉบับมาแสดงสำเนาเอกสารที่นำมายื่นเพื่อขอให้รับรอง จะต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น เว้นแต่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สำเนาที่นำมาแสดงจะต้องอ่านได้ความชัดเจนมีข้อความตรงกันกับต้นฉบับ การยื่นคำร้องขอให้รับรองสำเนาดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

3. การรับรองลายมือชื่อ (Certified genuine signature)

เอกสารที่นำมายื่นเพื่อขอให้รับรองลายมือชื่อ จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของส่วนราชการนั้น ๆ หรือเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของต่างประเทศในประเทศไทย ในกรณีที่ยื่นคำร้องต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือ โนตารี พับลิค หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ แล้วแต่กรณี การรับรองลายมือชื่อจะกระทำได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวได้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ การยื่นคำร้องให้รับรองลายมือชื่อให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศไทย

 • ในกรณีที่ 1 ขอให้รับรองลายมือชื่อบุคคล ผู้นั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ ตามแบบที่กำหนด ต่อส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ในกรณีที่ 2 ขอให้รับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น ๆ มาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือ โนตารี พับลิค หรือหน่วยงานอื่น ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ หากผู้ร้องนำมายื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้รับรอง เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก สถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้น ๆ ก่อน

อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 • ค่าดำเนินการ รับรองกระทรวงการต่างประเทศ 2,000-2,500 บาท/คำร้อง  ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400 บาท กรณีเร่งด่วน 800 บาท/ตรารับรอง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อรับรองเอกสารกงสุล

 1. เอกสารฉบับแปล
 2. เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่าที่แสดงการพำนับอยู่ในไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 4. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 5. หนังสือมอบอำนาจ (Download)

ขั้นตอนการเเปลภาษาและรับรองกงสุล

 1. ส่งเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมเเจ้ง ชื่อสะกดเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ   ที่อยู่และเบอร์ติดต่อเพื่อใช้จัดส่งเอกสาร
 2. ยืนยันแปล ด้วยการชำระค่ามัดจำ ……………..บาท พร้อมเเสดงใบโอนเงินให้ทราบด้วยค่ะ
 3. ระยะเวลาแปล…………. วันทำการ  หลังจากได้รับค่าแปล (เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์: 9.30-16.30 น.)
 4. ศูนย์แปล เเปลเสร็จจะส่งฉบับเเปลให้ตรวจสอบความถูกต้องชื่อสะกดก่อนรับรองฉบับแปลให้ต่อไปค่ะ
 5. ยื่นรับรองกงสุลให้ต่อ ระยะเวลาดำเนินการฝ่ายกงสุล 7-9 วันทำการ ยกเว้นเอกสารบางประเภทอาจจะไม่สามารถระบุเวลารับที่ชัดเจนได้ เช่นคำพิพากษา คำเบิกความ เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น
 6. รับเอกสารคืนเตรียมจัดส่งออกให้ลูกค้า
 7. ชำระเงินส่วนที่เหลือ ……………….บาท  ก่อนนำส่งฉบับรับรองเอกสารแปลให้ทางเมล์คุณลูกค้า
 8. จัดส่งให้ทางไปรษณีย์  ***เสร็จบริการ***

ขั้นตอนดำเนินการ

การรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย
เอกสารผ่านการรับรองจากสถานฑูตในประเทศไทย

แปลเป็นภาษาไทย

รับรองคำแปล + ต้นฉบับ ที่กรมการกงสุล

การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ
เอกสารราชการทุกประเภท

แปลเป็นอังกฤษ

รับรองคำแปล + ต้นฉบับ ที่กรมการกงสุล

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

(รับรองคำแปลถูกต้อง)

 1. เอกสารฉบับแปล
 2. เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือมอบอำนาจ Download

หลังจากรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว เอกสารทุกฉบับจะส่งคืนพร้อมต้นฉบับ ทางศูนย์มีบริการจัดส่ง EMS ให้กรณีลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตัวเอง และตรวจสอบสถานการณ์นำส่งได้ที่ Tracking code ค่าบริการ EMS เพิ่ม 70 บาท บริการรับรองเอกสาร กระทรวงต่างประเทศ ค่ารับรองกงสุลตราประทับละ 400 บาท กรณีเร่งด่วน 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)

ขั้นตอนสั่งแปลเอกสาร

มากกว่า 30 ภาษา
รับแปลภาษาทั่วโลก มากกว่า 30 ภาษา

มากกว่า 10 ปี
นักแปลเอกสาร มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

มากกว่า 5,000 ผลงาน
แปลเอกสารระดับองค์กร บริษัทชั้นนำ มากกว่า 5,000 งาน

บริการของเรา WeTranslation

รับแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก
ให้บริการรับแปลเอกสารทั่วโลก กว่า 30 ภาษา

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูตต่างๆ
บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จะเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

รับรองเอกสารโดยทนายความ
บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

ตัวอย่าง เอกสาร

ขอขอบคุณ ทุกความไว้วางใจ ที่ใช้บริการของเรา

เสียงตอบรับจาก ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

ติดต่อแปลภาษา

สถานที่ตั้งศูนย์รับแปลเอกสาร WeTranslation

ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร

98(47/12) ซ.ลาดพร้าว 96 (โชคชัย 2) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 เลขทะเบียนการค้า 0105551016004